Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sarna Edmund
Edmund Sarna
ur. w 1939 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016

Biogram

Od lat 80-tych XX wieku był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w kieleckim środowisku nauczycielskim. Z jego inicjatywy w szkołach utworzono Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność”. Współpracował z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność” oraz członkami Krajowego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku.  Organizował spotkania i odczyty, na których zachęcano pracowników oświaty do wstępowania w szeregi związku NSZZ „Solidarność”. Od stycznia 1981 r. działał w Biurze Interwencji, które współpracowało z prokuraturą i prezydentem Kielc w sprawach mieszkaniowych, podejmowało interwencje w zakładach pracy oraz współpracowało z radcami prawnymi. Był członkiem prezydium założycielskiego regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu podjęto decyzję o zbieraniu w regionie podpisów pod apelem do przewodniczącego Rady Państwa dotyczącego uwolnienia osób uwięzionych. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, Rzeszowie - Załężu, a następnie w Uhercach i Łupkowie w okresie od 13.12.1981 r. do 18.10.82 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia współorganizował akcje protestacyjne w środowisku nauczycielskim, utrzymywał kontakty z byłymi działaczami zawieszonego związku „Solidarność”. Z uwagi na prowadzoną działalność został zwolniony 
z pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej