Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaczmarek Krystian
Krystian Kaczmarek
ur. w 1950 roku w m. Pinczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

W okresie od 14 grudnia 1981 r. do 22 kwietnia 1982 r. na terenie Gdańska był zaangażowany w produkcję i kolportaż ulotek oraz innych wydawnictw o treści „antypaństwowej” wzywających m in. do „nieprzestrzegania przepisów stanu wojennego”. Za tę działalność został zatrzymany 22 kwietnia 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Środek zapobiegawczy w zniesiono decyzją Sądu dopiero 26 marca 1983 r., m.in. z uwagi na pogarszający się stan zdrowia aresztowanego. 9 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, na mocy przepisów ustawy o amnestii, umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN