Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Juzwa Jacek
Jacek Maria Juzwa
ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej zaangażowanym m.in. w działalność kolporterską niepodległościowych wydawnictw. W latach 1979-1980 rozpowszechniał literaturę bezdebitową (pisma „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR i wydawnictw NOWej). Od 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Kierował działalnością Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego Solidarność w latach 1982-1984 r. W 1984 r. ujawnił się w ramach amnestii. W 1987 r. został przez Kolegium ds. Wykroczeń ukarany karą grzywny w wysokości 30 tys. zł za „udzielanie pomocy przy kolportażu nielegalnych wydawnictw”. W latach 1982-1986 był działaczem oraz członkiem kierownictwa Grup Oporu „Solidarni”. Współzakładał niepodległościowe pisma „Kierunki” i „Verbum” oraz wydawnictwo „In Corpore”, z którymi współpracował na przestrzeni lat 1982-1989. Był również współpracownikiem Warszawskiej Oficyny Wydawniczej „Gryf”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN