Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Schodziński Stanisław
Stanisław Jerzy Schodziński
ur. w 1953 roku w m. Bidaczów Nowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015

Biogram

Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1977 roku.  W czasie studiów na Politechnice Lubelskiej zaangażowany był w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.  Brał także udział w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego u Dominikanów w Lublinie, w grupie dyskusyjnej Politechniki Lubelskiej, na temat etyki zawodu inżyniera. Jako aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez ojca Ludwika Wiśniewskiego i pieszej pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy w sierpniu 1977 roku w „17” grupie studenckiej, najbardziej aktywnej w podejmowaniu problematyki społeczno – politycznej, objęty został kontrolą operacyjną, a 12.01.1978 r. przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą.  Stanisław Schodziński był także dostarczycielem literatury bezdebitowej do rodzinnego Biłgoraja. Następnie związany zawodowo z Biłgorajem zaangażował się w działalność opozycyjną w środowisku działaczy NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju. Kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany był w kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Pełnił także funkcję sekretarza w Zarządzie NSZZ "Solidarność" Oddziału Biłgoraj Regionu Środkowo-Wschodniego.  W styczniu 1988 roku był współinicjatorem powołania w Biłgoraju Studium Nauki Społecznej Kościoła i odpowiadał za organizację dwusemestralnych zajęć, pogłębiających formację religijną i dających wiedzę z zakresu katolicyzmu społecznego, dla osób związanych z "Solidarnością". Z powodu prowadzenia działalności politycznej i kontaktów z działaczami związkowymi z Biłgoraja, Zamościa i Lublina był inwigilowany, kontrolowany przez SB i zatrzymywany. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

E. Wilkowski, Solidarność na ziemi biłgorajskiej w latach 1980-1989, Chełm 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN