Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazurek Dariusz
Dariusz Kazimierz Mazurek
ur. w 1966 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Będąc uczniem Technikum Mechanicznego w Chełmie, a następnie studentem KUL w Lublinie, prowadził  aktywną działalność opozycyjną od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r.  W okresie od grudnia 1981 r. do 1983 r., w  ramach  nieformalnej młodzieżowej grupy opozycyjnej,  wykonał szereg napisów i kolportował ulotki o treści antyrządowej, wspierające „Solidarność” i KPN. Za w/w działalność Sąd Rejonowy w Chełmie w dn. 18.01.1984 r. wydał wyrok skazujący go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz zasądził opłatę  na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3600 zł i 100 zł tytułem kosztów postępowania. W 1985 r. Dariusz Mazurek wszedł w skład chełmskiej grupy Federacji Młodzieży Walczącej, która zajmowała się kolportażem ulotek otrzymywanych z Warszawy oraz w 1986 r. wydała podziemne pismo „Surowica. Pismo Młodych Chełm”. W latach 1988-1989,  podczas studiów na KUL w Lublinie uczestniczył w druku pism „Victoria. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” FSC Lublin” i „Proletaryat” oraz działał na rzecz odbudowy struktur PPS.  
Działalność Pana Dariusza Mazurka spowodowała, że toczone było przeciw niemu śledztwo, był zatrzymywany, przesłuchiwany, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje, został oddany pod dozór MO oraz był inwigilowany.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Eugeniusz Wilkowski, Solidarność w Chełmskiem w latach 1980-1989, Chełm 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN