Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Głaz Jan
Jan Kazimierz Głaz
ur. w 1954 roku w m. Tuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

Był duszpasterzem środowisk opozycyjnych w Zamościu w latach 1986 – 1989. Z uwagi na krytykowanie w wygłaszanych kazaniach sytuacji społeczno – politycznej w kraju, modlitwy w intencji Solidarności, możliwość do inspirowania wiernych do organizowania nielegalnych zgromadzeń i zbiórek pieniężnych, prezentowanie na zewnątrz wrogich postaw, zaliczono go do osób duchownych wykazujących orientacje pro solidarnościowe, wspierające w swoich poczynaniach były aktyw NSZZ „Solidarność”. Ze względu na to oraz z uwagi na kontakty z byłymi działaczami Solidarności, a także ze względu na inspirowanie powstania Klubu Inteligencji Katolickiej w Zamościu był  objęty przez Służbę Bezpieczeństwa w okresie 19.03.1987r. - 02.03.1988 r. kontrolą operacyjną. SB obawiało się, że KIK stanie się legalną płaszczyzną działania dla osób wywodzących się z kręgu opozycji. Aktywna kontrola działań ojca Jana Głaza miała następować nadal w ramach TEOK.  Jedną z form represji stosowanych wobec ojca Jana Głaza  były rozmowy przeprowadzane z nim przez Służbę Bezpieczeństwa w 1987 r., a także zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ na okres 17.05.1988 r. - 18.05.1990 r., ze względu na wrogi stosunek do władz państwowych i utrzymywanie kontaktów z byłym aktywem „Solidarności” przebywającym na emigracji. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na Ziemi Zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009