Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Andrzej Brokos
ur. w 1955 roku w m. Rypin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020

Biogram

Marian Brokos był zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Rypinie, gdzie od jesieni 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1981 r., na wniosek Zarządu Regionalnego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, został oddelegowany do pracy w Rejonowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Rypinie, jako jej wiceprzewodniczący. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i w dniu 14.12.1981 r. zorganizował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Rypinie zebranie pracowników, a następnie strajk protestacyjny, którym jako przewodniczący Komitetu Strajkowego kierował.
Za powyższe, tego samego dnia został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej we Włocławku z dnia 17.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 23.12.1981 r. został uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, podwyższoną wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 24.03.1982 r. do 3 lat więzienia. Był przetrzymywany w Zakładach Karnych we Włocławku, Koronowie i Potulicach. Na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 18.02.1983 r. o ułaskawieniu, postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 01.03.1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.
W 1984 r. wyjechał na pobyt stały do USA w ramach emigracji politycznej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej