Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gajewski Andrzej
Andrzej Gajewski
ur. w 1949 roku w m. Lidzbark Warmiński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Andrzej Gajewski był brygadzistą brygady automatyki okrętowej w Przedsiębiorstwie Państwowym Morska Obsługa Radiowa Statków w Gdyni, członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy. Był również członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wybranym na I Walny Zjazd Delegatów. 
W dniach 14-15 grudnia 1981 r. próbował zorganizować strajk w swoim zakładzie pracy. 29 grudnia 1981 r. został zatrzymany, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 3 lutego 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, pokrycie kosztów postępowania sądowego i uiszczenie 1800 zł. tytułem opłaty sądowej.Następnego dnia zwolniony z aresztu. Po rewizji prokuratora Sąd Najwyższy  w Warszawie - Izba Karna 6 października 1982 r. podwyższył wyrok do 2 lat pozbawienia wolności oraz uiszczenie 6 tyś zł. tytułem opłat sądowych za obie instancje i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Wezwany do stawienia się w Areszcie Śledczym w Gdańsku w dniu 3 stycznia 1983 r. nie stawił się. 16 lutego 1983 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił odroczyć wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy. 30 kwietnia 1983 r. Pan Andrzej Gajewski uzyskał akt łaski Rady Państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012
NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010