Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tuczyński Adam
Adam Lech Tuczyński
ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Adam Tuczyński działalność opozycyjną rozpoczął będąc uczeniem szkoły średniej w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1983-1987 aktywnie uczestniczył w Ruchu Młodzieży Niezależnej. W ramach RMN był jedną z osób kierujących kolportażem prasy podziemnej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Odpowiadał za rozpowszechnianie biuletynów takich jak: „Feniks”, „Szaniec” i „Sokół”. Uczestniczył w happeningach, akcjach ulotkowo-kolportażowych oraz w malowaniu haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych. Za swoją działalność był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W jego mieszkaniu dokonywane były częste rewizje i przeszukania, które skutkowały śledztwami oraz postępowaniami prokuratorskimi.
Pomimo doznanych represji Adam Tuczyński nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Będąc studentem I roku Wydziału Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brał udział w rozrzucaniu ulotek sygnowanych przez Międzyuczelnianą Komisję NZS na terenie Lublina. W dniu 21.01.1989 r. został zatrzymany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. W konsekwencji sprawa zakończyła się powiadomieniem władz uczelni oraz upomnieniem i rozmową „dyscyplinująco-wychowawczą”.
W latach 1984-1989 był w regularnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, czego dowodem były kilkakrotne rewizje, zatrzymania, przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN