Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edmund Jerzy Jurczuk
ur. w 1951 roku w m. Rejowiec Fabryczny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2012

Biogram

Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" . W 1980 roku został objęty operacyjną kontrolą SB z powodu "wysyłania petycji i skarg na zakład pracy do władz wojewódzkich". Z powodu aktywnej działaności w NSZZ "Solidarność", 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 6/81 wydanej przez Komendanta KWMO w  Chełmie. Osadzony kolejno w ośrodkach odosobnienia w Chełmie, Włodawie, Kwidzynie i Lublinie. Decyzja o uchyleniu internowania wydana została 29.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych , zajmował się kolportażem literatury niezależnej. W związku z kontynuowaniem działalności związkowej i uczestnictwem w kolportażu wydawnictw bezdebitowych w Chełmie, Edmund Jurczuk kontrolowany był przez SB z KW MO/WUSW w Chełmie w latach 1982-1988 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Posadzkarz”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN