Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łopiński Maciej

Maciej Jan Łopiński

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Maciej Łopiński był dziennikarzem, do grudnia 1981 r. zatrudnionym w charakterze sekretarza redakcji tygodnika „Czas” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Od 1982 r. należał do grupy osób współpracującej z Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, zajmującej się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem nielegalnych ulotek, biuletynów oraz innych bezdebitowych wydawnictw, w tym pisma Regionu Gdańskiego – „Solidarność”.
W dniu 11.12.1982 r. został zatrzymany podczas dostarczania maszyny do pisania na spotkanie zorganizowane w mieszkaniu jednego z członków grupy. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 13.12.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony z aresztu w dniu 12.03.1983 r. z powodu stanu zdrowia. Prowadzone przeciwko Maciejowi Łopińskiemu postępowanie karne zostało umorzone postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04.08.1983 r. na mocy ustawy o amnestii.
W dniu 12.03.1986 r. został ponownie zatrzymany, po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, w wyniku którego zarekwirowano nielegalne wydawnictwa oraz maszynę do pisania. Następnego dnia zwolniony. 
Był współautorem, wydanej w 1984 r. publikacji Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. W związku z powyższym został objęty śledztwem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, wszczętym w dniu 25.04.1986 r., w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 132 kk tj., że w okresie od 1985 r. wraz z innymi wszedł w porozumienie z dyrektorem emigracyjnego wydawnictwa „Spotkania” w Paryżu celem wydania wyżej wymienionej publikacji, rozpowszechnianej następnie w kraju i za granicą. Śledztwo zostało zakończone i umorzone postanowieniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1986 r. na podstawie ustawy o amnestii.
W latach 1986-1988 był członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w 1988 r. członkiem Rady kierującej pracami Funduszu Inicjatyw Prasowych „Solidarność”, powołanego przy Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. został członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i redaktorem naczelnym „Tygodnika Gdańskiego”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989 oraz w latach 1983-1987 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN