Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Foterek Dariusz
Dariusz Mariusz Foterek
ur. w 1964 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016

Biogram

Dariusz Mariusz Foterek działał w reaktywowanym w 1987 r. w Szczecinie Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był jednym z aktywniejszych organizatorów struktur NZS na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz jednym z twórców nielegalnego pisma „Czarna skrzynka”, zawierającego zabarwienie ideowe szczecińskiego ruchu studenckiego. Działalność p. Dariusza Foterka w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów polegała na inicjowaniu różnego rodzaju happeningów, przygotowywaniu i kolportażu ulotek, transparentów i plakatów na terenie Szczecina oraz czynnej pomocy strajkującym w 1988 r. portowcom. Dariusz Foterek zajmował się również rozpowszechnianiem w środowisku studenckim nielegalnych wydawnictw do których należały:  „Czarna skrzynka”, „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wacat”.
Jesienią 1988 r. pan Dariusz Foterek brał udział w spotkaniu organizacyjnym, działającego na szczecińskich uczelniach NZSu, podczas którego ustalono program działania organizacji. Zamierzono, poprzez udział w wyborach do samorządów studenckich i ich wygranie, wymóc na władzach szczecińskich uczelni, umożliwienie działania ruchu studenckiego w ramach obowiązującego prawa. Wydano wówczas pismo „Informator Akademicki”, który miał przejąć rolę głównego źródła informacji dla studentów. 
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową, p. Dariusz Foterek od 1985 r. był objęty stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN