Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Laskowicz Krystyna

Krystyna Izabela Laskowicz

ur. w 1938 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 622/2015
Biogram
Krystyna Laskowicz prowadziła działalność w latach 1970–1986, była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność". 
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Od 1973 r. była pracownikiem naukowym UAM. Pod koniec lat 70. zaangażowała się w kolportaż wydawnictw niezależnych. Od września 1980 r. działała w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowyego „Solidarność” (NSZZ „S”), była współzałożycielką struktur „Solidarności” na UAM, a także wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej. 
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Poznaniu z 18 grudnia 1981 r. Krystyna Laskowicz została internowana i osadzona początkowo w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a następnie od 10 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Podstawą internowania była przynależność do NSZZ „S” i aktywna działalność w strukturach związku. Z internowania została zwolniona decyzją ww. komendanta z 10 marca 1982 r.
Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność opozycyjną, będąc między innymi członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, koordynatorką i łączniczką Tymczasowego Zarządu Regionów (TZR) z innymi strukturami oraz organizatorką obiegu informacji z ośrodkami poza Wielkopolską, z ambasadą USA oraz zagranicą. 
W związku z ww. działalnością została zatrzymana 28 grudnia 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowana 30 grudnia 1982 r. przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu. W areszcie śledczym przebywała do 12 maja 1983 r., skąd została zwolniona ze względu na stan zdrowia.W dniu 8 sierpnia 1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego wobec Krystyny Laksowicz działając na podstawie ustawy z 21 lipca 1983 r. o amnestii. W 1985 r. dwukrotnie – 13 lutego oraz 29 czerwca, dokonano przeszukania w jej mieszkaniu w związku ze śledztwem prowadzonym przeciwko m. in. Januszowi Pałubickiemu.
W latach 1983–1986 była pośrednikiem w kontaktach pomiędzy TZR, a Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „S”. Wielokrotnie odmawiano jej wydania paszportu, była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Jaszczurka” zarejestrowanego 7 stycznia 1981 r., włączonego następnie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Uparty”, zakończonej 20 października 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN