Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cichy Andrzej

Andrzej Cichy

ur. w 1950 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był jednym z inicjatorów powołania do życia NSZZ "Solidarność" w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach. 10.09.1980 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w Odlewni. Brał również czynny udział w organizacji międzyzakładowego ruchu związkowego. W 1980 r. był współzałożycielem MKZ „Ziemia Podlaska”, a 15.03.1981 r. został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej MKZ. Był także delegatem do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność, uzyskując drugą pod względem ilości liczbę głosów. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającą na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Stał na czele tajnej KZ w „Stalchemaku” i podejmował działania w obronie represjonowanych działaczy, zwłaszcza Marka Białego. Pan Andrzej Cichy był również kolporterem podziemnej prasy i wydawnictw. Był także aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie, prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze i dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania. Formą represji wobec Andrzeja Cichego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 roku.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN