Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wieczorek Roman

Roman Jan Wieczorek

ur. w 1942 roku w m. Chełm Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Pan Roman Wieczorek z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” wstąpił w jej szeregi i stał się jej aktywnym członkiem. W okresie tym negatywnie wypowiadał się pod adresem ówczesnych władz i PZPR. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i wspólnie z innymi działaczami aktywnie uczestniczył w strajku okupacyjnym, zorganizowanym w KWK „Ziemowit” w grudniu 1981 r. Za swoją działalność, Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dn. 1 II 1982 r. skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat ograniczenia praw publicznych. 
Pan Roman Wieczorek został zatrzymany w dn. 31 XII 1981 r. a karę pozbawienia wolności odbywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, Zakładzie Karnym w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. 
Ponadto został zwolniony przez zakład pracy bez wypowiedzenia. 
W dn. 29 XI 1982 r. opuścił Zakład Karny w Kłodzku na podstawie Postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 26 XI 1982 r., gdzie udzielono skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy. 
Kolejnym postanowieniem z dn. 26 V 1983 r. Panu Romanowi Wieczorkowi udzielono dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego. Na mocy Uchwały Rady Państwa z dn. 8 VI 1983 r. został on warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. 
Z kolei wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 IX 1991 r., orzeczenie sądu I instancji wobec Pana Romana Wieczorka uchylono a postępowanie karne umorzono z powodu znikomego społecznego niebezpieczeństwa przypisanego mu czynu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej