Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chojnacki Eryk

Eryk Chojnacki

ur. w 1962 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1978 roku. W trakcie nauki w LO w Kielcach był kolporterem wydawnictw niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR. W IV 1982 roku zaangażował się w działalność Komitetu Oporu Społecznego KOS Regionu Świętokrzyskiego. W ramach KOS uczestniczył w druku i kolportażu „Biuletynu” KOS. Drukował także i rozpowszechniał ulotki. Był pomysłodawcą i organizatorem druku ulotki wzywającej do uczestnictwa w manifestacji 31.08.1982 r. z racji drugiej rocznicy podpisania porozumień gdańskich. Podczas druku tych ulotek 30.08.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach-Piaskach. W dniu 31.08.1982 r. przedstawiono mu zarzuty i zastosowano areszt tymczasowy do 30.10.1982 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który w dniu 28.12.1982 r. wyłączył do odrębnego prowadzenia materiały dotyczące Eryka Chojnackiego, ze względu na jego długotrwałą chorobę. W dniu 4.08.1983 r. Sąd, zważywszy że oskarżony Eryk Chojnacki w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu nie miał ukończonych 21 lat, postanowił umorzyć postępowanie karne. W czasie studiów na KUL od 1985 roku Eryk Chojnacki włączył się w działalność opozycyjną w Lublinie i kontynuował pracę w niezależnym ruchu wydawniczym. Wraz z teściem, Zbigniewem Strzałkowskim, plastykiem, był współzałożycielem drukarni w ich mieszkaniu w Lublinie, gdzie drukowano znaczki poczt podziemnych i kartki okolicznościowe. W latach 1987-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Uczelnianej NZS KUL oraz Międzyuczelnianej Komisji NZS w Lublinie. Był także członkiem Komisji Krajowej NZS, a w 1987 roku współzałożycielem niezależnego czasopisma NZS „Żak”. W czerwcu 1987 roku, podczas wizyty Jana Pawła II w Lublinie, został zatrzymany na 48 godz. W 1988 współorganizował studenckie akcje protestacyjne w Lublinie. W listopadzie 1988 znalazł się w składzie Obywatelskiego Komitetu Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości Regionu Środkowo-Wschodniego. 3 grudnia 1988 roku został zatrzymany podczas przewożenia wydawnictw niezależnych sygnowanych przez NZS. W lutym 1989 roku został uznany za winnego przez kolegium ds. wykroczeń, które jednakże odstąpiło od wymierzenia kary. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w Zespole Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego, a także członkiem Prezydium Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Koordynował kampanię wyborczą KO przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN