Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Rewiński

ur. w 1954 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Edward Rewiński prowadził aktywna działalność opozycyjną w czasach PRL. Od października 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, działał w Komitecie Założycielskim na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Bytomiu. Od marca 1981 r. wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bytomiu, gdzie odpowiadał za kolportaż wydawnictw związkowych. Natomiast we wrześniu 1981 r. objął stanowisko w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pan Edward Rewiński zajmował się redagowaniem i wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego” sygnowanego przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność’. Wchodził również w skład kolegium redakcyjnego „Dziennika Związkowego”, pisma wydawanego od 1 XI do 11 XII 1981 r. i kolportowanego w zakładach przez Komisje Zakładowe. Pełnił również merytoryczny nadzór nad nielegalną organizacją działającą pod nazwą Ruch Młodzieży Niepodległej założonej przez bytomskich licealistów. 
Za powyższą działalność Edward Rewiński w dniu 28 II 1982 r. został internowany , a w dniu 5 III 1982 r. postanowieniem wydanym przez Wojskową Prokuraturę Wojskową w Gliwicach tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach, Pan Edward Rewiński został oskarżony o to, „ że w okresie od stycznia 1982 r. do 25 II 1982 r. w Bytomiu będąc członkiem NSZZ „Solidarność” wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym zawieszającym działalność związkową nie zaniechał działalności w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. Wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów. W konsekwencji Pan Edward Rewiński został uznany winnym i wyrokiem wydanym w dniu 27 V 1982 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach został skazany na łączną karę 5 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych. Zasądzoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Strzelinie, gdzie przebywał do 10 II 1983 r. kiedy orzeczono wobec w/w przerwę w odbywaniu kary. W dniu 9 VIII 1983 r. na mocy amnestii powyższy wyrok został złagodzony do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Edward Rewiński podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej