Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baranowska Teresa

Teresa Baranowska

ur. w 1946 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Od 1969 r. pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach. Od września 1980 r. działała w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, początkowo na terenie szkoły, a następnie została oddelegowana do Zarządu Regionalnego w Katowicach. W NSZZ „Solidarność” pełniła funkcję członka Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Katowicach, a następnie członka Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz członka Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania. Od 1980 r. działała również w ramach Konfederacji Polski Niepodległej i wchodziła w skład Rady Politycznej tej organizacji. Była członkiem Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Obszarze V z siedzibą w Katowicach. W listopadzie 1981 r. została mianowana rzecznikiem prasowym Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. Ponadto była inicjatorką wielu akcji protestacyjnych, m.in. głodówek organizowanych na Śląsku w celu uwolnienia przywódców KPN. Zajmowała się również sprzedażą znaczków i wydawnictw sygnowanych przez KPN oraz kolportowaniem nielegalnych materiałów. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy opozycyjnych. Od lutego 1981 r. była też działaczką Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, a także członkiem władz krajowych KOWzP. Od marca do grudnia 1981 r. współredagowała niezależne pismo „Wolność”. W dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana. Początkowo przebywała w Areszcie KWMO w Katowicach, następnie w dniu 16 lutego 1982 r. została umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, a od 2 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania zwolniono ją 23 lipca 1982 r. Po zwolnieniu kontynuowała działalność opozycyjną w ramach KPN. W związku z prowadzoną działalnością w 1983 r., decyzją Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorium Oświaty i Wychowania została zwolniona z pracy i pozbawiona prawa wykonywania zawodu nauczycielki na okres trzech lat. W latach 1985–1989 była działaczką Polskiej Partii Niepodległościowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN