Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Urszula Czarnecka

ur. w 1964 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pani Maria Czarnecka na przełomie 1981/1982 r., przystąpiła do nielegalnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu” w Katowicach. W ramach prowadzonej działalności, Pani Maria Czarnecka zajmowała się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw, jednocześnie pełniąc rolę łącznika pomiędzy głównymi działaczami ww. organizacji. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Pani Maria Czarnecka znalazła się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze wielokrotnie dokonywali rewizji w jej miejscu zamieszkania (2 IX, 8 IX, 20 IX 1982 r.). Wynikiem ww. przeszukań była konfiskata odnalezionych wówczas materiałów bezdebitowych. W rezultacie Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wydała 9 IX 1982 r. Postanowienie, w którym postawiono Pani Marii Czarneckiej zarzut, iż w okresie od maja do czerwca 1982 r. uczestniczyła w nielegalnej organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu”, w ramach której pełniła funkcję łącznika i przenosiła ulotki o treściach antypaństwowych, celem ich rozpowszechnienia. Zgodnie z wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z dnia 8 XII 1982 r., Pani Maria Czarnecka została uznana za winną popełnionego przestępstwa i skazana na dozór kuratora sądowego. Na skutek wniesionej rewizji, Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie w wydanej w dniu 16 II 1983 r. decyzji, nakazał ww. wyrok uchylić i przekazać sprawę do Sądu Śląskiego okręgu Wojskowego we Wrocławiu, celem ponownego rozpatrzenia. W rezultacie Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach wydał w dniu 1 IV 1983 r. wyrok, oddający Panią Marię Czarnecką pod dozór kuratora sądowego. Dopiero Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dnia 20 XII 1994 r. uniewinnił Panią Marię Czarnecka od zarzucanych jej czynów. Należy  jednocześnie zaznaczyć, iż pomimo zasądzonej kary, Pani Maria Czarnecka kontynuowała działalność opozycyjną do 1989 r., lecz już w ramach organizacji „Konfederacja Polski Niepodległej”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków