Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szubert Barbara

Barbara Szubert

ur. w 1945 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Pani Barbara Szubert od 1980 r. działała aktywnie w strukturach NSSZ „Solidarność” w ówczesnym województwie chełmskim. Była przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie członkiem KZ w Rejonie Dróg Publicznych w Chełmie. Jednocześnie była wiceprzewodniczącą Zarządu Regionu i aktywnym członkiem Komitetu Więzionych za Przekonania w Chełmie. W  marcu i październiku 1981 roku była delegatem na I i II WZD Regionu Chełmskiego. W latach 1980-1981 była redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Chełmskiego” i autorką zamieszczanych tam tekstów. Publikowała także w „Biuletynie Obrony Więzionych za Przekonania” oraz „Serwisie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”.  13.12. 1981 r. została  internowana w Ośr. Odosobnienia w Chełmie, od 17.12.1981 r. w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, a od stycznia 1982 r. w Gołdapi. W czasie internowania w Gołdapi była wydawcą biuletynu redagowanego z nasłuchu Radia Wolna Europa, za co w marcu 1982 r. została przeniesiona karnie do Darłówka, skąd została zwolniona 3.07.1982 r.  W dniu 28.08.1982 r. została zatrzymana i 30.08.1982 r. ponownie internowana w Darłówku, zwolniona 2.12.1982 r. W 1982 roku w czasie internowania została zwolniona z pracy, następnie przywrócona, jednakże na niższe stanowisko i z obniżonymi zarobkami. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestała działalności niepodległościowej i przez kolejne lata podejmowała dalsze działania zagrożone represjami: miała kontakt z nielegalną opozycją na terenie kraju, zajmowała się kolportażem literatury bezdebitowej, prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy i przekazywała informacje o działalności opozycji w Chełmie do RWE. Z tej przyczyny była zatrzymywana, a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje.  W latach 1982-1984 była kilkukrotnie przesłuchiwana przez funkcjonariuszy SB, w tym w związku z powołaniem w Chełmie nielegalnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W 1984 r. prowadzone było przeciwko Pani Barbarze Szubert postępowanie prokuratorskie, zakończone skierowaniem sprawy do sądu (umorzono na podstawie amnestii). Mimo dosięgajacych ją represji Pani Barbara Szubert prowadziła aktywność polityczną do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej