Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duma Lucyna

Lucyna Duma

ur. w 1944 roku w m. Huta Dierążyńska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Była aktywną działaczką NSZZ "Solidarność", zaangażowaną w tworzenie struktur związku w oświacie. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w V LO w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel matematyki i wychowawca młodzieży. W listopadzie 1980 r. uczestniczyła w strajku nauczycieli w Gdańsku. Pani Lucyna Duma była także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”, pracowała w Sekcji Oświaty i Wychowania, w Komisji Interwencyjnej. W listopadzie 1981 r. weszła w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół . W czasie strajku w szkołach organizowała prelekcje, wykłady i spotkania w różnych placówkach oświatowych.  Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zezwolono jej na powrót do pracy w V LO w Lublinie, lecz skierowano na ½ etatu do świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 18. Gdy w 1983 roku podjęła próbę powrotu do nauczania w V LO została pozbawiona wychowawstwa i poddana szykanom ze strony dyrekcji szkoły. Mimo to podjęła działalność konspiracyjną. Zaangażowana była w kolportaż podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska”. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, będącego organem podziemnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Z tego powodu objęta została obserwacją, a w jej mieszkaniu w 1984 r. przeprowadzono przeszukanie. Mimo dosięgających ją szykan nie zaprzestała działalności z młodzieżą. Kontynuowała ją m. in. jako nauczycielka młodzieży zagrożonej represjami z powodów politycznych. Była współorganizatorką systemu podziemnego nauczania licealistów z zakresu matematyki. Współorganizowała również i aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Wszechnicy Nauczycielskiej, w ramach której wygłaszali prelekcje i wykłady uczeni lub prezentowali swoją twórczość artyści związani z opozycją.  Z powodu swej działalności  oraz negatywnego, w opinii władz, wpływu na młodzież Pani Lucyna Duma mimo, że była nauczycielem mianowanym i miała przygotowanie metodyczne do pracy w szkole średniej, a nie podstawowej, decyzją Kuratora z 25.08.1986 r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 15. W dniu 3.09.1986 r. Pani Lucyna Duma złożyła pozew do Sądu Rejonowego – Wydziała Pracy w Lublinie zaskarżając powyższą decyzję Kuratora. Dnia 30.09.1986 r. Sąd wydał orzeczenie przywracające L. Dumę do pracy w V LO. Jednakże Sąd Wojewódzki, do którego odwołało się Kuratorium w dniu 13.11.1986 r. rozstrzygnął sprawę na niekorzyść Lucyny Dumy.  W tej sytuacji Pani Lucyna Duma złożyła skargę do Ministerstwa Oświaty i Wychowania, co jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Ze względu na stan zdrowia została skierowana na rentę inwalidzką, przywrócona do pracy w zawodzie, w V LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011