Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Roman

Roman Tadeusz Górski

ur. w 1953 roku w m. Szczebrzeszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
W okresie studiów historycznych na UMCS w latach 1976-1980 zaangażował się w działalność opozycyjną. Brał udział w druku niezależnego pisma „Spotkania” oraz kolportował prasę i wydawnictwa opozycyjne. Był uczestnikiem inicjatyw opozycji w Lublinie, m.in. w maju 1980 roku akcji w obronie Jana Kozłowskiego. Aresztowany po procesie J. Kozłowskiego w Sandomierzu został ukarany wysoką grzywną, a władze UMCS, poinformowane przez SB o zatrzymaniu Romana Górskiego, zdecydowały o jego zawieszeniu i wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego, które zakończono dopiero w 1982 roku. Po podjęciu pracy zawodowej w Zamościu był inspiratorem i współtwórcą powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu swojej pracy tj. w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu. Pracując w WAP był redaktorem pisma „Solidarność”. Pismo Komisji Międzyzakładowej przy Muzeum Okręgowym i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu i autorem zamieszczanych tam tekstów, także o tematyce historycznej. Zaangażowany był także w działalność Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zamościu. Pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Wniosków i Postulatów przy MKZ w Zamościu i wchodził w skład zespołu redakcyjnego Zamojskiego Biuletynu Informacyjnego MKZ. W dniu 18 lipca 1981 r. wraz z trzema innymi członkami „Solidarności” założył „Społeczny Komitet Obrony Prześladowanych za Przekonania” z jego organem prasowym w formie biuletynu „Wolny Polak”. Roman Górski, jeden z sygnatariuszy Komitetu, został zwolniony z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Zamościu, pod pretekstem kradzieży materiałów archiwalnych. Sąd Rejonowy w Zamościu wyrokiem z dn. 21.10.1980 r. uznał, że jest to pomówienie, jednakże Roman Górski od 1.09.1981 roku podjął pracę nauczyciela historii w Zespole Szkól Rolniczych w Zamościu. 12.11.1981 roku przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W dniu 13.12.1981 r. na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Zamościu nr 64/81 został internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, od dnia 09.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, następnie  od dnia 23-04-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Podczas przebywania w ośrodkach odosobnienia do końca internowania tj. do 8.12. 1982 r. Pan Roman Górski nadal manifestował swoje wrogie nastawienie do PRL. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Roman Górski w lutym 1983 roku zdecydował się na wyjazd emigracyjny z rodziną do USA, gdzie wstąpił do organizacji polonijnej „Pomost”, „wrogo ustosunkowanej do obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce”. W piątą rocznicę Sierpnia, obchodzoną przez „Pomost” wygłosił referat omawiający genezę powstania „Solidarności”. Informacja o tym fakcie została przekazana w dniu 4.09.1985 roku przez RWE. Inwigilację Romana Górskiego zakończono w 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN