Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Choszcz Elżbieta

Elżbieta Konstancja Choszcz

ur. w 1952 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2017
Biogram
Elżbieta Choszcz była działaczką środowiska grudziądzkiej opozycji. Brała udział w działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu.
Za powyższe została zatrzymana 14 grudnia 1981 r. i w okresie od 15 grudnia 1981 r. do 6 lipca 1982 r. internowana w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie oraz w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi i Darłówku.
Po zwolnieniu z internowania uczestniczyła w organizowaniu spotkań działaczy grudziądzkiej „Solidarności” oraz akcjach protestacyjnych. Była jedną z sygnatariuszy petycji skierowanej do Premiera PRL w sprawie uwolnienia działaczy Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz w 1984 r. deklaracji Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. W 1983 r. brała udział w opracowaniu i kolportażu ulotek, sygnowanych przez Tymczasowe Prezydium NSZZ „Solidarność” w POiE w Grudziądzu, nawołujących do uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Dnia 3 maja 1983 r. została zatrzymana na 48 godzin, następnie objęta dozorem MO. Postępowanie przeciwko niej zostało umorzone dnia 30 lipca 1983 r. W następstwie ww. wydarzeń została zwolniona z pracy w Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu. Pozostawała bez pracy przez okres około 4 miesięcy. Dnia 27 kwietnia 1984 r. funkcjonariusze dokonali przeszukania mieszkania, należącego do matki Elżbiety Choszcz w Grudziądzu, w wyniku którego zakwestionowali 42 podziemne wydawnictwa (m.in.: „Toruński Informator Solidarności”, „Iskra”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość” i „Solidarność Walcząca”).
W związku z powyższym dnia 28 kwietnia 1984 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, jako podejrzana o to, że w okresie od sierpnia 1983 r. do dnia zatrzymania uczestniczyła w kolportażu bezdebitowej literatury na terenie Grudziądza. Postępowanie przeciwko niej zostało umorzone dnia 25 lipca 1984 r. na podstawie ustawy o amnestii. Zwolniona z aresztu dnia 27 lipca 1984 r.
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną w latach 1983 - 1985 zastrzeżono jej wyjazdy zagraniczne do wszystkich krajów świata. Zastrzeżenie zostało anulowane dnia 13 lutego 1984 r. w związku z planowanym wyjazdem na pobyt stały do USA. W latach 1982-1988  była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Grudziądzu i Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej