Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Binkiewicz Zenon

Zenon Henryk Binkiewicz

ur. w 1955 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Przed sierpniem 1980 roku był kolporterem wydawnictw KSS KOR na terenie WSK PZL Świdnik. Od powstania NSZZ „Solidarność” zaangażował się aktywnie w działalność związkową w Polmozbycie Lublin, gdzie współredagował Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt”, a następnie w Zarządzie Regionu w Lublinie, gdzie był zatrudniony w Biurze Informacji i Propagandy jako operator techniczny sitodruku. Po ogłoszeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu do 20.12.1982 r. i został pozbawiony pracy. Mimo dosięgających go szykan podjął działalność konspiracyjną w niezależnym ruchu wydawniczym. Był wraz z żoną Marią w 1982 r. założycielem drukarni Ścigana, w której drukowali m.in. podziemne pismo Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, będące organem podziemnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Wchodził także w skład redakcji pisma Kontrapunkt. Pismo NSZZ „Solidarność” Szkół Wyższych w Lublinie, które także było drukowane w prowadzonej przez Binkiewiczów drukarni. Dzięki drukarni Ściganej ukazał się także Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej oraz drukowany był z klisz otrzymywanych z Warszawy Tygodnik Wojenny. W 1986 roku Zenon Binkiewicz drukował wraz z żoną serię znaczków poczty podziemnej zaprojektowanych przez Zbigniewa Strzałkowskiego z okazji poświęcenia Dzwonu Wolności w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku w dniu18 maja 1986 r. Formą represji wobec Zenona Binkiewicza było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010