Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ruchlewicz Stefan

Stefan Ruchlewicz

ur. w 1942 roku w m. Kozaki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Od września 1981 r. prowadził działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Jako dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie udostępniał pomieszczenia, drukarnię, papier, telefon, faks, samochód służbowy na potrzeby Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. W czerwcu 1981 r. pełnił funkcję delegata na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie od maja do lipca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W związku z działalnością opozycyjną 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i przesłuchiwany. 15 grudnia 1981 r. podczas zatrzymania go do dyspozycji KWMO, jeden z funkcjonariuszy podbił mu oko, co spowodowało powikłania zdrowotne, a to skutkowało w późniejszym terminie otrzymaniem renty inwalidzkiej. Na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z dnia 16 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Następnie ze względu na stan zdrowia został umieszczony w szpitalu więziennym w Barczewie, później w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. 24 kwietnia 1982 r. zwolniono go z internowania ze względu na stan zdrowia. W dniu 31 sierpnia 1982 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Olsztyna ukarało go grzywną za udział w manifestacji zorganizowanej przez podziemne struktury „Solidarności” w Olsztynie. Od grudnia 1981 r. pozbawiono go możliwości wykonywania zawodu oraz wykonywania funkcji społecznych i samorządowych. W okresie od 1982 r. do 1986 r. pozostawał bez zatrudnienia. Od 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Olsztynie. W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • R. Gieszczyńska , NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski (1980-1989) [w:] NSZZ „Solidarność” 19801-1989, t.5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • Z. Złakowski, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych (1981-1989), Olsztyn 2001
    • A. Górska-Klepacka, SB na tropach Solidarności, Olsztyn 2007