Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Josch  Theodor

Theodor Peter Josch

ur. w 1960 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Theodor Josch w latach 1981-1985 był ściśle związany z niezależnym środowiskiem harcerskim i instruktorów harcerskich. W okresie od 1980 r. do 1982 r. współtworzył na Śląsku opozycyjne struktury znane pod nazwą Kręgi Instruktorów Harcerstwa im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), których celem była odnowa ruchu harcerskiego w oparciu o przedwojenny kodeks wartości, zbliżenie młodzieży do kościoła katolickiego i odejście od ZHP, znajdującego się pod wpływem władz PRL. Po tym jak w czerwcu 1982 r. Rada Naczelna ZHP podjęła uchwałę o rozwiązaniu Rady Porozumiewawczej KIHAM, z inicjatywy Theodora Joscha doszło w dniu 20 XI 1983 r. do spotkania grupy instruktorów harcerskich w Domu Harcerskim w Katowicach-Giszowcu, na którym zamierzano ogłosić reaktywację niezależnego KIHAM. Zebranie zostało jednak rozwiązane na skutek działań podjętych przez SB. W konsekwencji Pan Theodor Josch został ukarany przez Komisję Instruktorską Hufca ZHP w Katowicach naganą i zakazem pracy z młodzieżą harcerską przez okres jednego roku. 
W latach 1981-1985 aktywnie działał w ramach Duszpasterstwa Harcerzy i Harcerek Diecezji Katowickiej, którego centralnym ośrodkiem był kościół p.w. św. Michała Archanioła w Katowicach. Współorganizował w nim msze harcerskie, rekolekcje i spotkania z niezależnymi przedstawicielami świata kultury i nauki. W tym samym czasie współdziałał także w strukturach ogólnopolskich niezależnego harcerskiego Ruchu Płaskiego Węzła. Jako drużynowy i instruktor harcerski zajmował się organizacją tzw. białej służby sanitarno-porządkowej zaangażowanej przy obsłudze spotkań Papieża Jana Pawła II z wiernymi w czerwcu 1983 r. na katowickim Muchowcu oraz w Częstochowie. Dzięki zabiegom Theodora Joscha doszło w dniu 4 IX 1983 r. do poświęcania w Katowicach pomnika na cześć „Harcerek i Harcerzy poległych w latach 1939-1945”. 
Na przestrzeni lat 1981-1983 Pan Theodor Josch zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek tj. „NZS Wyzwolenie”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „CDN”, wówczas współpracował  z działaczami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” takimi jak: Danuta Skorenko oraz Grzegorz Długi. W latach 1983-1985 rozprowadzał pismo „Harcerski Krzyż”, wydawane poza cenzurą jako biuletyn Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach. 
Działania Służby Bezpieczeństwa, która inwigilowała Pana Theodora Joscha  w sposób szczególny w latach 1983-1985, przyczyniły się do podjęcia przez niego decyzji o wyjeździe za zagranicę w roku 1985. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków