Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Szmigiel

ur. w 1954 roku w m. Kazimierza Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Pan Kazimierz Szmigiel był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” i członkiem Komisji Zakładowej przy Zakładzie nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Jako osoba podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany dnia 29 XII 1981 r., a dnia 30 XII 1981 r. tymczasowo aresztowany. 
Za organizowanie struktur konspiracyjnych związku oraz przygotowywanie akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego Pan Kazimierz Szmigiel został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 16 I 1982 r. na 5 lat pozbawienia wolności i 3 lata utraty praw publicznych. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. 
W marcu 1983 r. skorzystał z prawa łaski i został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata. 
W lipcu 1983 r. uzyskał zgodę na wyjazd emigracyjny do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej