Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamowicz Paweł

Paweł Bogdan Adamowicz

ur. w 1965 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Paweł Adamowicz prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1982 - 1989. Angażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, Ruchu Młodej Polski oraz ruchów anarchistycznych Wolność i Pokój, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Był również działaczem Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
W latach 1982-1984 był członkiem antykomunistycznej grupy młodzieżowej działającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, której działania koncentrowały się na powielaniu i kolportażu ulotek piętnujących system PRL. W czasie nauki w liceum współredagował pismo młodzieżowe „Jedynka”. Od jesieni 1987 r. po rozpoczęciu nauki na uniwersytecie, współtworzył pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego „ABC”, jednocześnie angażując się w kolportaż na terenie Gdańska wydawnictw związanych z Ruchem Młodej Polski. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego, który przez władze komunistyczne był uważany za nielegalną organizację. Ponadto wspierał ruchy anarchistyczne działające na terenie Gdańska tj. Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Wolność i Pokój. Był wspótwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, wchodząc w skład ścisłego kierownictwa związku. W maju 1988 r. aktywnie uczestniczył w strajku na UG, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Po fali strajków jakie przetoczyły się w 1988 r. przez Gdańsk, został w sierpniu tego roku zatrzymany pod zarzutem podjęcia działań wspomagających zorganizowanie strajku na terenie Stoczni Gdańskiej. 
W okresie przed  pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. był działaczem Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej