Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Janusz Błażejczyk

ur. w 1962 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Pan Krzysztof Błażejczyk był członkiem kierownictwa Obszaru V Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) prowadził aktywną działalność opozycyjną w czasach PRL. 
Działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności rozpoczął już jako uczeń LO im. M. Kopernika w Będzinie. Należał do Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół nadpodstawowych, który w grudniu 1981 r. przekształcił się w konspiracyjną organizacje pn. Młodzieżowy Ruch Oporu. Od marca 1981 r. Pan Krzysztof Błażejczyk zaangażował się społecznie w prace Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ „Solidarność w Katowicach. W dniu 1 XI 1981 r. został przyjęty na etat redaktora technicznego biuletynu pt. „Wolność” wydawanego przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność” w Katowicach. W tym tez czasie Pan Krzysztof Błażejczyk brał udział w wielu nielegalnych manifestacjach oraz akcjach protestacyjnych. Za powyższe był wielokrotnie karany przez Kolegium ds. Wykroczeń karami grzywny. 
W dniu 30 IX 1982 r. Pan Krzysztof Błażejczyk został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice na 2 miesiące aresztu za wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu. Zasądzona karę odbywał w Areszcie Śledczym w Mysłowicach i Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.  
W latach 1984-1986 jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kolportował nielegalne ulotki i odezwy na terenie uczelni, a także wydawnictwa książkowe wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu. Uczestniczył w tzw. kursach prawdziwej historii organizowanych w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. 
Za powyższą działalność Pan Krzysztof Błażejczyk został skreślony z listy studentów Uniwersytetu Śląskiego. 
W 1988 r. po podjęciu studiów na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nie zaniechał działalności antysocjalistycznej. Współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (NZS) UJ oraz działaczami KPN. Jako działacz opozycji antykomunistycznej Pan Krzysztof Błażejczyk podlegał kontroli operacyjnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła na przestrzeni lat 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej