Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kudyk Jerzy

Jerzy Eugeniusz Kudyk

ur. w 1953 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych. Prowadził także kolportaż wydawnictw bezdebitowych, nawoływał do niepłacenia podatku gruntowego, przejmowania ziemi od skarbu państwa przez rolników indywidualnych, nie płacenia składek emerytalno-rentowych. Brał czynny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych na terenie woj. zamojskiego przez NSZZ „Solidarność”. Od września 1981 roku był pracownikiem etatowym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” RI, prowadzącym biuro związku. W dniach 27.11.-13.12.1981 r. brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL w Zamościu, wchodził w skład komitetu strajkowego. 13.12.1981 r. zatrzymany przez ZOMO podczas odblokowywania siedziby WK ZSL, został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, od 9.01.1982 r. we Włodawie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 101/82 z 26.10.1982 r. Po zwolnieniu z internowania zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych opozycji politycznej na terenie woj. zamojskiego. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI. 12.03.1989 r. wszedł w skład Prezydium Tymczasowej Rady Rolników „Solidarność” i jednocześnie pełnił funkcję sekretarza w Tymczasowej Radzie Rolników. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” RI utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa zamojskiego oraz uczestnik uroczystości i manifestacji patriotycznych, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. Formą represji wobec Pana Jerzego Kudyka były rozmowy ostrzegawcze oraz zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN