Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Węglarz Stanisław

Stanisław Węglarz

ur. w 1948 roku w m. Kamienna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Zawodowo pracował w górnictwie od 1966 roku, od 1978 roku w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Był współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w ZRG w Łęcznej, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej tamże. Podczas I Walnego Zjazdu Delegatów MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego „S” został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” ds. Interwencyjnych i oddelegowany do pracy w Zarządzie. W czasie pełnienia funkcji w ZR, jako jedyny reprezentant z Polski uczestniczył w III Kongresie Regionalnych Związków Zawodowych w Anconie we Włoszech. W okresie od 13.12.1981 r. do 21.07.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie i w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność związkową i opozycyjną. Zainspirował i był współwykonawcą wykucia w dniu 23.08.1982 r. w szybie w Nadrybiu, na obudowie betonowej, hasła „Solidarność żyje”. W marcu 1983 r. wszedł w skład grupy inicjującej powstanie Regionalnej Komisji Obrony „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego. W ramach tej Komisji miał za zadanie organizowanie działalności konspiracyjnej w większych zakładach pracy (FSC, Agromet i LZW w Łęcznej). Był także zaangażowany w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, który skupiał szereg osób wywodzących się z aktywistów „Solidarności”. W maju 1983 r. został zwolniony z pracy za kontynuowanie działalności związkowej, do 1989 r. pozostawał na rencie. W latach 1984-1986 nadał kilka audycji Radia „S” w Łęcznej , w ramach sieci Radia „S” Lubelszczyzna. Od września 1984 r. był członkiem, a od grudnia 1986 r. przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu w Lublinie. 5 października 1986 r. natomiast wszedł w skład Tymczasowej Rady Regionu Środkowo-Wschodniego, a 25.10.1987 r. Krajowej Komisji Wykonawczej „S”, jako reprezentant Regionu Środkowo-Wschodniego. 17 listopada 1987 r. był współinicjatorem wniosku o sądową rejestrację Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników PRG w Łęcznej. W latach 1982-1988 Stanisław Węglarz był kilkakrotnie zatrzymywany, w tym na 48 godzin przed wizytą Jana Pawła II w Lublinie w czerwcu 1987 r., poddawany rewizjom w mieszkaniu, wzywany na rozmowy ostrzegawcze oraz karany przez Kolegium ds. Wykroczeń. W październiku 1988 r. był współorganizatorem Międzynarodowego Seminarium Związkowego w Niechobrzu k. Rzeszowa z udziałem przedstawicieli kilku zachodnich central związkowych. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. pluralizmu związkowego oraz podzespole ds. górnictwa. W 1989 r. był współinicjatorem KO „Solidarność” Województwa Lubelskiego. W dniach 26-27 maja 1989 r. ponownie reprezentował Region Środkowo-Wschodni na Kongresie Regionalnym Związków Zawodowych w Ankonie. W listopadzie 1989 r. był współorganizatorem II Międzynarodowego Seminarium Związkowego w Łęcznej „Związek zawodowy – rewindykacyjny czy współzarządzający”.
Biogram opracowano na podstawie: