Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Józef Jendrzej

ur. w 1949 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Jacek Jendrzej w okresie od 13 do 15 XII 1981 r., uczestniczył w strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko decyzji władz PRL o wprowadzeniu stanu wojennego. 
W latach 1981-1983 współorganizował pomoc dla rodzin osób internowanych poprzez zbiórki pieniędzy i dostarczanie żywności, pochodzącej z Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. 
Od 1982 r. Pan Jacek Jendrzej działał w ramach Grupy Oporu Społecznego, utworzonej przez jednego z głównych działaczy opozycyjnych regionu śląsko-dąbrowskiego, Pana Adama Kowalczyka. 
Przez cały czas zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m. in. „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”. 
W 1984 r. we współpracy w Panem Adamem Kowalczykiem założył Koło PTTK w Jastrzębiu-Zdroju, będące miejscem konspiracyjnej działalności byłych członków NSZZ „Solidarności”. 
W sierpniu 1988 r. Pan Jacek Jendrzej uczestniczył w strajku na KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu–Zdroju. 
Z kolei w dniach 24-26 II 1989 r. został oddelegowany na II Zgromadzenie Delegatów „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Jacek Jendrzej aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII  1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów