Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Stanisław Sochowski

ur. w 1947 roku w m. Dobre
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Roman Sochowski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej w „Towimorze”, zostając członkiem Komitetu Strajkowego. Dnia 15 października 1980 r. wszedł w skład Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Od lutego 1981 r. publikował artykuły w wydawanym w zakładzie pracy „Serwisie Informacyjnym – Biuletynie Solidarności"”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową.
Dnia 20 grudnia 1981 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany od dnia 22 grudnia 1981 r.  jako podejrzany o udział w kolportażu ulotek. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 1982 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu, następnie w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 1982 r.  udzielono mu 3-miesięcznej przerwy w odbywaniu kary, w wyniku czego został zwolniony z więzienia w dniu 3 grudnia 1982 r. Dnia 8 lutego 1983 r. Sąd Najwyższy w Warszawie złagodził karę do 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN