Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciężki Lech

Lech Jan Ciężki

ur. w 1954 roku w m. Annów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarności” w FSC. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 14-16 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie FSC. W trakcie strajku był członkiem Komitetu Strajkowego i odpowiadał za sprawy porządkowe, za zabezpieczenie bram zakładu i całego obiektu FSC. Po pacyfikacji strajku Lech Ciężki został zatrzymany i przesłuchiwany w KMMO w Lublinie, przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 23.12.1981 r.  został internowany, a 24.12.1981 r. Prokuratora wydała nakaz aresztowania go i przedstawiła zarzuty w sprawie strajku okupacyjnego w dniach 14-17.12.1981 r. w FSC w Lublinie. Pan Lech Ciężki został osadzony w areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony 11.02.1982 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, który w dniu 10.02.1982 r. skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 21.06.1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie z wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora zmienił wyrok, uchylając warunkowe zawieszenie kary i obciążając go kosztami postępowania. Dnia 18.02.1983 r. uchwałą Rady Państwa Lech Ciężki został ułaskawiony, a 28.02.1983 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary, z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata z dozorem kuratora na ten okres. Po zwolnieniu z więzienia Pan Lech Ciężki został w FSC przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. Mimo to nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Był zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych na terenie FSC. W jego mieszkaniu przeprowadzano wielokrotnie przeszukania. Formą represji zastosowaną wobec Lecha Ciężkiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej