Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Makar Arkadiusz

Arkadiusz Makar

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Arkadiusz Makar od początku lat 80. był członkiem Ruchu Młodej Polski.  W jego mieszkaniu odbywał się druk ulotek zatytułowanych „Oświadczenie RMP”.  W związku z kolportażem tych materiałów na terenie Gdańska Pan Arkadiusz Makar w dniu 25.01.1982 r. został zatrzymany i aresztowany. Prokuratura Marynarki Wojennej w trakcie prowadzonego w trybie doraźnym śledztwa postawiła Panu Arkadiuszowi Makarowi zarzuty przynależności do nielegalnej organizacji oraz sporządzenia i kolportowania ulotek o charakterze antypaństwowym. Sąd Marynarki Wojennej w dniu 22.04.1982 r. skazał Pana Arkadiusza Makara na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat utraty praw publicznych. Z dniem 16.07.1982 r. Pana Arkadiusza Makara osadzono w Zakładzie Karnym w Potulicach. Na mocy Uchwały Rady Państwa PRL z 20.04.1983 r. został ułaskawiony.  Po zwolnieniu z więzienia Pan Arkadiusz Makar nie zaprzestał działalności o charakterze opozycyjnym. W 1985 r. znalazł się w gronie współzałożycieli gdańskich struktur Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. W 1986 r. zajmował się rozprowadzaniem czasopisma Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego o nazwie „Homek”. Od 1987 r. pełnił funkcję kolportera ulotek i łącznika między gdańskim oddziałem Solidarności Walczącej a Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”. Za przynależność do L-DP „Niepodległość” Pan Arkadiusz Makar był inwigilowany przez Wydział III WUSW w Gdańsku w okresie 04.02.1986 r. – 10.04.1989 r. w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Biuletyn/Libra”. Sprawa została zakończona z powodu zalegalizowania działalności partii. Ponadto, z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Arkadiusz Makar był w okresie od 01.01.1982 r. do 01.01.1984 r. objęty zakazem wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej