Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Andrzej Kajdzik

ur. w 1956 roku w m. Brzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Janusz Andrzej Kajdzik działalność opozycyjną rozpoczął będąc studentem na Politechnice Wrocławskiej. Był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
W 1983 r. w trakcie przewożenia z Wrocławia wydawnictw podziemnych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i tymczasowo aresztowany w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Brzegu. 8 listopada 1983 r., na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Opolu, Prokurator Rejonowy w Brzegu przedstawiono mu zarzut przewożenia w dniu 6 listopada 1983 r. w Brzegu nielegalnych wydawnictw "nawołujących do nieposłuszeństwa i rozpowszechniających fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". 
W okresie od 8 listopada 1983 r. do 7 marca 1984 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Brzegu. 19 kwietnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Brzegu wydał wyrok w sprawie przeciwko Panu Januszowi Andrzejowi Kajdzikowi, uniewinniając go od zarzucanych mu czynów. Wyrok Sądu Rejonowego w Brzegu został zaskarżony przez prokuratora, który wniósł rewizję do Sądu Wojewódzkiego w Opolu, domagając się dla Pana Janusza Andrzeja Kajdzika kary 2 lat więzienia. 26 czerwca 1984 r. Sąd Wojewódzki w Opolu uznał Pana Janusza Andrzeja Kajdzika winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 28 sierpnia 1984 r. Sąd Wojewódzki w Opolu umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r.
Ponadto pan Janusz Andrzej Kajdzik należał do ścisłego kierownictwa założonej w 1981 r. w Brzegu drużyny harcerskiej nr XIII im. Józefa Grzesiaka, tzw. „Czarnej Trzynastki”. W 1989 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej