Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Szczepan Zdunek

ur. w 1947 roku w m. Charlejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
W 1981 r. w stopniu st. sierż. sztabowego był funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej. Wiosną 1981 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie struktur Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W ramach tej działalności uczestniczył w zebraniach regionalnych, został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku w swojej jednostce, był delegatem na I Krajowy Zjazd ZZF MO, brał udział w akcjach ulotkowych informujących o działalności związkowej wśród funkcjonariuszy. 
W związku z nasilającymi się szykanami ze strony przełożonych 3 września 1981 r. złożył podanie o zwolnienie ze służby i przejście na emeryturę. Z dniem 15 września 1981 r. zakończył służbę w MO. Postanowił jednak kontynuować swoją działalność w strukturach ZZF MO do czasu wyznaczonego terminu rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie o rejestrację Związku [rozprawa była wyznaczona na 25 września 1981 r. lecz 22 września 1981 r. SW zawiesił postępowanie w tej sprawie]. 
18 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu. Jako powód izolacji wskazano prowadzenie działalności propagandowej wrogiej PRL. Następnie został przeniesiony do Ośrodka w Rzeszowie Załężu (prawdopodobnie 29 grudnia 1981 r.). Wolność odzyskał 31 grudnia 1981 r.
Do czasu zawieszenia stanu wojennego w grudniu 1982 r. wraz z innymi działaczami ZZF MO z woj. bielskiego brał udział w agitacji na rzecz wznowienia działalności związkowej w szeregach MO, m.in. przez kolportaż ulotek, plakatów i rozmów prowadzonych w środowisku osób zaangażowanych wcześniej w tę działalność. 
W latach 1982-1984 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu podejrzenia, iż udzielał wsparcia osobom prowadzącym wrogą działalność polityczną i represjonowanym za tę działalność oraz ich rodzinom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Ludzie, fakty, daty… 1981-1982, Białystok 2011