Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bończak-Kucharczyk Ewa
Ewa Bończak-Kucharczyk
ur. w 1950 roku w m. Bąków Górny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018

Biogram

Ewa Bończak-Kucharczyk była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Region Białystok, członkiem Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Białystok, która powstała wiosną 1982 roku. TKW zajmowała się wyszukiwaniem konspiracyjnych mieszkań, ułatwianiem kontaktów, zbieraniem pieniędzy, organizowaniem pomocy charytatywnej i prawnej represjonowanym oraz ich rodzinom, zdobywaniem materiałów i sprzętu poligraficznego, kolportażem nielegalnych wydawnictw. Zorganizowana działalność TKW została zakończona po aresztowaniu jednego z jej członków w październiku 1984 roku. 
E. Bończak-Kucharczyk po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się redagowaniem i wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego NSZZ <<Solidarność>> Region Białystok”.  W 1983 roku była redaktorem pisma pt. „<<Errata>> Niezależne Pismo Środowisk Inteligenckich Białegostoku”. Weszła także w skład redakcji nielegalnego pisma pt. „Bez Debitu. Kwartalnik nieregularny” wydawanego przez Wydawnictwo Północno-Wschodnie w latach 1987 – 1989.
Z powodu swojej działalności w latach 1984 – 1985 była rozpracowywana przez funkcjonariuszy Wydziału III WUSW w Białymstoku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
M. Kietliński, Białostocki drugi obieg wydawniczy 1980 – 1989, Białystok 2017.
M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej „Solidarności” NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 – 2005, Białystok 2005.
K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.