Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bończak-Kucharczyk Ewa

Ewa Bończak-Kucharczyk

ur. w 1950 roku w m. Bąków Górny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Ewa Bończak-Kucharczyk była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Region Białystok, członkiem Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Białystok, która powstała wiosną 1982 roku. TKW zajmowała się wyszukiwaniem konspiracyjnych mieszkań, ułatwianiem kontaktów, zbieraniem pieniędzy, organizowaniem pomocy charytatywnej i prawnej represjonowanym oraz ich rodzinom, zdobywaniem materiałów i sprzętu poligraficznego, kolportażem nielegalnych wydawnictw. Zorganizowana działalność TKW została zakończona po aresztowaniu jednego z jej członków w październiku 1984 roku. 
E. Bończak-Kucharczyk po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się redagowaniem i wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego NSZZ <<Solidarność>> Region Białystok”.  W 1983 roku była redaktorem pisma pt. „<<Errata>> Niezależne Pismo Środowisk Inteligenckich Białegostoku”. Weszła także w skład redakcji nielegalnego pisma pt. „Bez Debitu. Kwartalnik nieregularny” wydawanego przez Wydawnictwo Północno-Wschodnie w latach 1987 – 1989.
Z powodu swojej działalności w latach 1984 – 1985 była rozpracowywana przez funkcjonariuszy Wydziału III WUSW w Białymstoku.
Biogram opracowano na podstawie: