Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Józef Leszczyc-Grabianka

ur. w 1946 roku w m. Kowalewko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Michał Leszczyc-Grabianka od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Toruniu, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej oraz członkiem NSZZ  „Solidarność” Rolników Indywidualnych oddelegowanym przez Zarząd Regionu do organizowania struktur związkowych w środowisku wiejskim. 
Był autorem i redaktorem pism niezależnych: „Rzeczychłopska” i „Rota”. W dniu 01.02.1981 r. zorganizował Wojewódzki Zjazd „Solidarności Chłopskiej” w Toruniu. Uczestniczył w zebraniach komitetów założycielskich na terenie woj. toruńskiego. W 1981 r. został pełnomocnikiem Zarządu Wojewódzkiego „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Był inicjatorem i współorganizatorem największej akcji protestacyjnej lokalnych struktur „Solidarności” Rolników Indywidualnych, strajku w siedzibie Zjednoczenia „Cukrownie Toruńskie” trwającego od 12.11.1981 r. do 13.12.1981 r. i zarazem członkiem Komitetu Strajkowego uczestniczącym w rozmowach z władzami. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 15.12.1981 r. do 24.02.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną zostając aktywnym członkiem powstałego w 1982 r. Ruchu Oporu Rolników „Solidarność” Regionu Toruńskiego oraz zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Rolników. Będąc członkiem Diecezjalnego Referatu Duszpasterstwa Rolników podejmował aktywne działania organizatorskie spotkań szkoleniowych aktywu świeckiego Duszpasterstwa Rolników w woj. bydgoskim i toruńskim. Organizował prelekcje, inicjował i współorganizował Msze za Ojczyznę oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w parafiach woj. toruńskiego. Utrzymywał kontakty z czołowymi działaczami opozycyjnymi woj. bydgoskiego i toruńskiego oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw w środowisku wiejskim. Został zatrzymany dnia 12.11.1983 r. podczas nielegalnego zebrania zorganizowanego w mieszkaniu jednego z działaczy opozycji toruńskiej, następnie przewieziony na przesłuchanie i poddany przeszukaniu. W 1988 r. przy pomocy Kurii Biskupiej w Pelplinie założył, redagował i wydawał pismo „Siewca” rozprowadzane w kościelnej sieci kolportażu. Dnia 23.11.1988 r. został wybrany do składu Ogólnopolskiej Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników, a 10.02.1989 r. został rzecznikiem Tymczasowego Prezydium reaktywowanego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidulanych.
Przez cały okres prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN