Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Grażyna Szewczyk
ur. w 1952 roku w m. Olszanka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016

Biogram

Pani Elżbieta Szewczyk z d. Poźniak z „Solidarnością” nauczycielską związana była od roku 1980. Pracowała wówczas jako nauczyciel historii i wychowawca młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Czartoryskiego w Puławach. Nie zaprzestała swojej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Była uczestniczką spacerów w Puławach w trakcie emisji dziennika telewizyjnego. W dniu 21.02.1982 r., została zatrzymana i internowana w ośrodku odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Po opuszczeniu internowania dnia 24.03.1982 r., pomimo przeprowadzonych z nią rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych nie zaprzestała nielegalnej działalności i w dalszym ciągu uczestniczyła w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”, gromadząc nielegalne materiały propagandowe, kolportując prasę ulotki i biuletyny informacyjne.  Pani Elżbieta Szewczyk jako członek nielegalnej organizacji NSZZ „Solidarność” prowadziła atrakcyjne dla nastolatków zajęcia w budynkach sakralnych, dot. m.in. wydawnictw bezdebitowych, literatury emigracyjnej  i "białych plam" w podręcznikach historii oraz rajdy i pielgrzymki. Działalność taka wśród młodzieży powodowała zmianę świadomości i wskazywała na tworzenie się nowych struktur Niezależnego Ruchu Harcerskiego w Puławach. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wielokrotnie przeprowadzali z Panią Elżbietą Szewczyk rozmowy ostrzegawcze, w trakcie których odmówiła podpisania oświadczeń o zaniechaniu działalności i zobowiązaniu do przestrzegania prawa oraz przeszukiwali pomieszczenia mieszkalne. Za swój negatywny, w opinii władz, wpływ na młodzież, po spotkaniu w dniu 4.07.1985 r., Prezydenta Miasta Puław oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Czartoryskiego w Puławach podjęto decyzję o przeniesieniu jej do innej szkoły. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN