Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubin Marek

Marek Zbigniew Kubin

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 441/2023
Biogram
W latach 80. podczas studiów na Akademii Medycznej w Warszawie był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, NSZZ „Solidarność” oraz redaktorem nielegalnych pism „Kornik” i „Wiadomości”. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się do 29 marca 1982 r., kiedy to został zatrzymany.
Decyzją Komendanta KSMO w Warszawie, w okresie od 31 marca 1982 r. do 11 czerwca 1982 r.,  był internowany i przebywał w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. 11 czerwca 1982 r. z powodu przedstawienia zarzutów dotyczących nielegalnej działalności wydawniczej i kolporterskiej internowanie zamieniono na areszt. W dniu 29 marca 1983 r. wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został  skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 31 stycznia 1984 r. wyrok ten darowano na mocy amnestii.
Na przełomie 1984/85 był jednym z organizatorów wystawy o ks. J. Popiełuszce na terenie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejny raz Pan Marek Kubin został zatrzymany 15 marca 1986 r. w związku z podejrzeniem „gromadzenia, przechowywania i kolportowania bez zezwolenia nielegalnych wydawnictw” i w okresie od 15 marca 1986 r. do 4 września 1986 r. przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa- Białołęka . 4 września 1986 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy na podstawie ustawy z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, umorzył postępowanie i został on zwolniony z aresztu.
Ponownie w 1987 r. Wydział Śledczy SUSW prowadził przeciwko Panu Markowi Kubinowi postępowanie w związku z nielegalną działalnością wydawniczą, jednakże w dniu 5 maja 1987 r. odstąpiono od skierowania wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń z powodu braku dostatecznych dowodów. 
W jego mieszkaniu wielokrotnie były przeprowadzane rewizje, podczas których konfiskowano nielegalne wydawnictwa, ulotki i matryce. W ramach dodatkowych represji okresie od 1 czerwca 1982 r. do 29 lutego 1988 r. zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej