Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majka Marek

Marek Majka

ur. w 1951 roku w m. Chojna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Marek Majka od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy oraz w Bydgoskiej Fabryce Kabli. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Bydgoskiego oraz na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej.
Od stycznia 1982 r. zajmował się kolportażem ulotek oraz organizowaniem pomocy finansowej dla osób internowanych i ich rodzin. Nawoływał do bojkotowania państwowych uroczystości 1-majowych oraz był współinicjatorem strajku przeprowadzonego w dniu 13 maja 1982 r. w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy.
Za powyższe, dnia 21 maja 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 13 października 1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Na skutek wniesionej rewizji, Sąd Najwyższy w Warszawie,  wyrokiem z dnia 10 czerwca 1983 r. uchylił zaskarżony wyrok i zawiesił wykonanie kary na okres 3 lat. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 1983 r. darowano mu karę na mocy ustawy o amnestii.
Dnia 3 maja 1984 r., będąc pracownikiem Bydgoskiej Fabryki Kabli, został ponownie aresztowany pod zarzutem udziału w tajnych zebraniach oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw „Solidarności” i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.  Dnia 11 czerwca 1984 r. areszt tymczasowy zamieniono na dozór MO, a w dniu 27 sierpnia 1984 r. Prokuratura Wojewódzka umorzyła prowadzone postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
W latach 1982 -1986  zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych, jednak w sierpniu 1985 r. uzyskał zgodę na wyjazd na pobyt stały do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej