Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rutkowska Maria
Maria Rutkowska
ur. w 1947 roku w m. Morawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018

Biogram

Była aktywnym działaczem związku NSZZ „Solidarność” w okresie od 1980 do 1989 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach związku „Solidarność”. W 1983 r. z inicjatywy Marii Rutkowskiej powstała nieformalna grupa zrzeszająca b. działaczy związku z terenu Kielc. Gromadziła i kolportowała nielegalne biuletyny m.in. „BIS”, „Głos Wolny”, „KOS” i ulotki na terenie Kielc. Organizowała pomoc dla represjonowanych członków NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzin. Uczestniczyła w nielegalnych manifestacjach oraz uroczystościach patriotycznych. W dniu 27.06.1988 r. została ukarana przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kielc karą grzywny w wysokości 45 tysięcy złotych oraz obciążona kosztami postępowania za zorganizowanie nielegalnej zbiórki pieniędzy na rzecz strajkujących oraz członków ich rodzin. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej