Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Tomasz Mazurkiewicz

ur. w 1954 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
 Pan Jan Mazurkiewicz był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. W czasie jawnej działalności „Solidarności” pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego  i zdelegalizowaniu struktur związkowych Jan Mazurkiewicz nie zaniechał działalności opozycyjnej. Pan o Jan Mazurkiewicz był autorem  licznych artykułów o antyrządowej i antypaństwowej treści, które zamieszczano w Biuletynie Informacyjnym „Nowy Metalowiec” oraz „Bis-Solidarność”. Współpracował również z działaczami podziemnej „Solidarności” z Zabrza, gdzie współredagował pismo pt. „Bibuła”, a następnie uczestniczył w jego kolportażu. 
Rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw potwierdza zatrzymanie Pana Jana Mazurkiewicza w dniu 5 I 1985 r. w Gliwicach przez patrol MO. Podczas osobistego przeszukania ujawniono znaczną ilość literatury bezdebitowej za co został zatrzymany na 48 godzin. Dokonano również przeszukania mieszkania Pana Jana Mazurkiewicza, gdzie zakwestionowano szereg pozycji nielegalnych wydawnictw wydawanych na terenie kraju.
 W 1983 r. związał się z nielegalnymi strukturami Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był zaangażowany  w organizowanie pomocy dla aresztowanych, internowanych oraz ich rodzin. Aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. Krzyża Św. w Gliwicach. W ramach ww. struktury Pan Jan Mazurkiewicz organizował prelekcje  przedstawicieli świata nauki i kultury, przede wszystkim osób znanych ze swoich antysocjalistycznych poglądów. Brał udział w spotkaniach działaczy Ruchu „Wolność i Pokój”, organizacji wywodzącej się z nurtu „solidarnościowego” będącej w opozycji do władz komunistycznych. W czasie udziału w jednym z takich spotkań, które odbyło się w dniu 26 III 1988 r. w mieszkaniu Pana Konstantego Radziwiłła w Warszawie,  Pan Jan Mazurkiewicz został zatrzymany i osadzony w areszcie na warszawskiej Woli. Ponieważ zebrania Ruchu „Wolność i Pokój” były nielegalne, Pan Jan Mazurkiewicz postanowieniem wydanym w dniu 21 II 1989 r. przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Ochota  został ukarany karą grzywny w wysokości 25 tyś zł. 
Jako aktywny działacz podziemnych struktur „Solidarności” Pan Jan Mazurkiewicz pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w ramach spraw o kryptonimach: „Monter” oraz „Wiarusy”,  prowadzonych na przestrzeni lat 1982-1987.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej