Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Mirosław Moczek

ur. w 1930 roku w m. Buczkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej oraz Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania obszaru Śląsko-Dąbrowskiego i krajowego prezydium KOWzP. Wchodził w skład 7- osobowego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN obszar V, pełniąc funkcję szefa Okręgu Katowickiego Konfederacji. Jednocześnie został mianowany tymczasowym przewodniczącym Rady Programowej „Wydawnictwa Polskiego” przy KAB, organizując to wydawnictwo w oparciu o bazę poligraficzną obszaru Śląsko-Dąbrowskiego. Był także etatowym pracownikiem Zarządu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.  Był organizatorem na terenie województwa katowickiego i całego kraju, zebrań i odczytów, w trakcie których propagował działalność KPN. Był także współorganizatorem manifestacji członków KOWzP i KPN na Jasnej Górze w dn. 17.09.1981 r. Zaangażowany był również w kolportaż wydawnictw bezdebitowych np. „Orzeł Biały”, redagował biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania KOWP oraz wydał w kilkuset egzemplarzach własną publikację pt. „Godzina W” o Powstaniu Warszawskim.  Jako delegat Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i czołowy działacz KPN uczestniczył w obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku oraz w krajowym zjeździe KOWzP w Radomiu w dniach 21-22 listopada 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się przed internowaniem. Zatrzymany przez patrol KSMO Warszawa w dniu 12.08.1982 r. został internowany, na podstawie decyzji z dn. 12.12.1981 wydanej przez Komendanta KWMO w Katowicach, za prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Osadzony w areszcie KWMO Katowice, a następnie w ZK w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 10.12.1982 r. Po zwolnieniu z internowania , jako aktywny działacz NSZZ „S”, KPN i KOWzP utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa katowickiego i całego kraju był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. SB prowadziła wobec M. Moczka działania operacyjne, które miały na celu skłócenie i skompromitowanie jego osoby w środowisku KPN. Formą represji wobec Mariana Moczka było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 4 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej