Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Noga Kazimierz

Kazimierz Tadeusz Noga

ur. w 1948 roku w m. Ryjewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Kazimierz Noga był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W sierpniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie wszedł w skład Komisji Zakładowej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oraz był członkiem Komitetu Strajkowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem i uczestnikiem konspiracyjnych spotkań grupy działaczy, którzy odegrali kluczową rolę w tworzeniu pierwszych regionalnych podziemnych struktur „Solidarności” w Toruniu.
W nocy z 24 na 25 grudnia 1981 r. brał udział w akcji ulotkowej na terenie Torunia. Został wybrany przedstawicielem ZWCh „Elana” dla kolportażu ulotek do zakładu pracy i jednocześnie został jednym z głównych organizatorów utworzenia i kierującym siecią kolportażu nielegalnych wydawnictw „Solidarności” na terenie toruńskich zakładów pracy. Współorganizował punkty kontaktowe odbioru ulotek, wyznaczał kolporterów mających dostarczać nielegalne druki ze skrytek do toruńskich zakładów pracy. Kilkukrotnie osobiście odbierał ulotki i inne nielegalne druki ze zorganizowanych na terenie Torunia skrytek i dostarczał je wyznaczonym kolporterom i innym osobom. W lutym 1982 r. został wybrany przewodniczącym Tymczasowego Prezydium Zarządu Regionu Toruńskiego „Solidarności”.
Za powyższą działalność został zatrzymany dnia 29 kwietnia 1982 r. i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 kwietnia 1982 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r. został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na 3 lata. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu, Zakładzie Karnym w Inowrocławiu i Potulicach. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy udzielił mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności do dnia 24 stycznia 1984 r., przedłużonej kolejnym postanowieniem do dnia 31 października 1984 r. Został zwolniony z więzienia dnia 18 stycznia 1983 r. Postanowieniem z dnia 19 września 1983 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy złagodził zasądzoną karę więzienia do 1 roku i 9 mies., którą następnie, postanowieniem z dnia 18 września 1984 r. darował na mocy ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność w styczniu 1983 r., w przerwie w odbywania kary więzienia, ponownie zaangażował się w prace podziemnych struktur „Solidarności”, które kontynuował do 1985 roku. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia, zorganizował w Bydgoszczy druk podziemnego pisma młodzieżowego „Grześ” oraz uczestniczył w mszach św. za Ojczyznę. 
 W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1982-1985.
 W 1985 r. wyemigrował do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003