Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muszyński Jerzy

Jerzy Muszyński

ur. w 1953 roku w m. Olecko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Jerzy Muszyński jako dziennikarz ,,Gazety Współczesnej” w Białymstoku aktywnie wspierał działania tworzących się struktur NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok. 
22 grudnia 1981 r. był współautorem listu do Ministra Spraw Wewnętrznych zawierającego apel o uwolnienie internowanego redaktora Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia, Ładysława Tomasza Piotrowskiego. Zbierał też pod nim podpisy Po wprowadzeniu stanu wojennego został zawieszony w czynnościach dziennikarskich. W styczniu 1982 r. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej dokonała weryfikacji kadr w środowisku dziennikarzy białostockich, w wyniku której wystąpiono z wnioskiem o zwolnienie z pracy Jerzego Muszyńskiego. Z dniem 28 lutego 1982 r. Jerzemu Muszyńskiemu wypowiedziano umowę o pracę. Zaliczony został do grupy aktywnych działaczy NSZZ ,,Solidarność” potępiających wprowadzenie stanu wojennego. Do 1986 r. pozostawał bez pracy. Pracę jako dziennikarz podjął ponownie w 1990 r.
Jerzy Muszyński zaangażowany był również w druk i redakcję wydawnictw sygnowanych przez NSZZ ,,Solidarność”. W kwietniu 1989 r. współorganizował zbiórkę podpisów pod petycją sygnowaną przez NSZZ ,,Solidarność” przeciwko przewozom chloru przez miasto Białystok. W tym samym czasie wszedł w skład Regionalnego Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. W maju 1989 r. objął funkcję szefa Komitetu Wyborczego KO ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. Aktywnie angażował się w kampanię wyborczą poprzez zdobywanie środków finansowych, organizowanie spotkań przedwyborczych, kolportaż ulotek i plakatów. Zaangażowany był również w druk ,,Dobra Wspólnego” – gazety wyborczej KO Ziemi Białostockiej.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • innych materiałów
 • publikacji:
  • Kietliński M., Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980–2005, Białystok 2005.
  • Kietliński M., Białostocki drugi obieg wydawniczy w latach 1980–1989, Białystok 2017.
  • Kietliński M., Szkice do dziejów stanu wojennego w województwie białostockim, Białystok 2012.
  • Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010.
  • Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, pod red. T. Danileckiego i M. Kietlińskiego, Białystok 2011.