Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Maciński

ur. w 1951 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Kazimierz Maciński był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL, członkiem NSZZ „Solidarność”, współtwórcą struktur związkowych przy Hucie im. B. Bieruta w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał zabronionej prawem działalności związkowej. Brał udział w tworzeniu podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.                Uczestniczył w produkcji i kolportażu podziemnych wydawnictw na terenie Częstochowy. Za powyższą działalność Kazimierz Maciński został w dniu 27 VI 1983 r. zatrzymany, a następnie tj. w dniu 29 VI 1983 r. postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonego śledztwa, zebranego materiału dowodowego oraz oświadczeń świadków, Prokurator Wojewódzki w Częstochowie przedstawił Panu Kazimierzowi Macińskiemu zarzut, że w okresie od listopada 1982 r. do kwietnia 1983 r. brał udział w nielegalnym związku tj. Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty im. B. Bieruta w Częstochowie, organizował druk i kolportaż biuletynu informacyjnego tego związku pod nazwą „Solidarność Huty im. B. Bieruta”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26.07.1983 r. postępowanie karne w stosunku do Pana Kazimierza Macińskiego zostało umorzone na podstawie ustawy z dnia 21 VII 1983 r. o amnestii. Tego samego dnia w/w opuścił areszt. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Pan Kazimierz Maciński podlegał inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej