Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Sobkowiak

ur. w 1945 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Andrzej Sobkowiak był współorganizatorem demonstracji studenckich w Toruniu w marcu 1968 r. oraz współautorem rezolucji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika popierającej protest studencki w Warszawie. Aktywnie działał w toruńskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Od 1979 r. współpracował z KSS KOR prowadząc kolportaż nielegalnych wydawnictw (m.in. pisma „Robotnik”) oraz organizując zebrania  samokształceniowe. 
W sierpniu 1980 r. był  inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Układów Specjalizowanych – MERA w Toruniu. Następnie został przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, członkiem Prezydium MKZ, współzałożycielem Rady Naukowo-Programowej Toruńskiego Ośrodka Społeczno-Zawodowego przy MKZ oraz redaktorem biuletynu „Słowo Solidarności”. W 1981 r. był współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Wszechnic Związkowych oraz delegatem na WZD Regionu Toruńskiego. 
Ponadto był współorganizatorem i wiceprzewodniczącym toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz sygnatariuszem deklaracji Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. W miejscu pracy utworzył bibliotekę materiałów wychodzących poza zasięgiem cenzury, drukowanych przez Niezależną Oficynę Wydawniczą „Nowa” i „Instytut Paryskiej Kultury”. W okresie od 14.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania aktywnie włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Organizował  tajne spotkania, aktywnie uczestniczył w pomocy materialnej dla rodzin skazanych w stanie wojennym. Kolportował nielegalne wydawnictwa oraz redagował ulotki oraz teksty w „Toruńskim Informatorze Solidarności”. W 1983 r. był inicjatorem  powstania podziemnej Wszechnicy Związkowej w Toruniu, a w 1984 r. współorganizatorem Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka.  Z powodu działalności opozycyjnej inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1977-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN