Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jabłoński Wojciech

Wojciech Jan Jabłoński

ur. w 1948 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Wojciech Jabłoński był kolporterem nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Tychy, sygnowanych przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność". W związku z podejrzeniem prowadzenia przez Pana Wojciecha Jabłońskiego działalności antypaństwowej, funkcjonariusze SB dokonali w dniu 30 IV 1985 r. przeszukania w jego miejscu zamieszkania, w wyniku którego odnaleźli wiele wydawnictw bezdebitowych. 
Pan Wojciech Jabłoński wraz z innymi działaczami tyskiego podziemia, kolportował ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu w październiku 1985 r. Stanął na czele grupy, która miała ustalić frekwencję wyborczą w jednym z okręgów wyborczych w Tychach. Pan Wojciech Jabłoński uczestniczył także w manifestacji, zorganizowanej w Warszawie w dniu 19 X 1985 r., w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Celem ww. wystąpienia było wyrażenie poparcia dla kontynuacji nielegalnej działalności. Pan Wojciech Jabłoński niósł wówczas transparent z napisem „Prawdą zło zwyciężymy – w hołdzie  J. Popiełuszce -  Solidarność Tychy”. 
Ponadto w okresie od października 1985 r. do lutego 1986 r. aktywnie uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych na terenie miasta Tychy, na których ustalano m. in. kwestie organizacyjne oraz tematykę poszczególnych numerów biuletynu „Solidarność Dziś i Jutro”, sygnowanego przez Miejską Komisję Koordynacyjną „Solidarność Tychy”, do której również należał. Pan Wojciech Jabłoński dostarczał również materiały, np. matryce czy papier, niezbędne do drukowania ww. wydawnictwa. 
Po zawieszeniu działalności ww. grupy, w lutym 1986 r., Pan Wojciech Jabłoński nie zaprzestał nielegalnej działalności, kolportując wydawnictwa bezdebitowe, głównie na terenie Tych i Katowic, aż do 1987 r.  W czerwcu 1986 r. został zatrzymany, pod zarzutem niszczenia tablic propagandowych PZPR w Tychach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej